Hoppa till sidans innehåll

Protokoll årsmötet 2017

06 APR 2017 17:54
Årsmötet 20/2 2017
  • Skapad: 06 APR 2017 17:54

Protokoll fört vid Årsmöte med Kinne-Vedums IF den 20 februari 2017 Kinnevallen.

 

Närvarande: 15 personer (se bifogad förteckning)

 

 

§ 1.   Mötet öppnades av ordf. Per-Ove Alnemar och alla hälsades välkomna. Mötet godkände att röstlängd kunde fastställas vid behov.

 

§ 2.   Mötet förklarades behörigen utlyst genom personlig kallelse i det årliga medlemsutskicket och på föreningens hemsida.

 

§ 3.   Föredragen dagordning godkändes, punkten övriga frågor kompletterades med

- info. klassfotbollen

 

§ 4.   Till ordförande för mötet valdes Per-Ove Alnemar och till sekreterare valdes

         Sara Svensson.

 

§ 5.   Till att justera protokollet valdes Fredrik Alnemar och Hampus Lundqvist. Justeringsdatum sattes till den 16/3 kl. 18.15 på Kinnevallen.

 

§ 6.   Uppläsning av verksamhetsberättelser från styrelsen, seniorlagen, klassfotbollen samt styrelsens förvaltningsberättelse (se bilagor).

Ordförande Peo Alnemar redogjorde för ekonomin under 2016 och för förvaltningsberättelsen.

        

§ 7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning det senaste räkneskapsåret lästes upp (se bilaga).

 

§ 8.   Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet under den tid revisionen avser.      

 

§ 9.   Medlemsavgiften för 2018 beslutades enligt styrelsens förslag att vara samma som 2017:

         Vuxen 170 kr, Ungdom 100 kr och Familj 350 kr. Från och med det år man fyller 17 år betalas vuxen- och träningsavgift.

 

§ 10. Verksamhetsplan och budget för 2017 redogjordes av styrelsen, mötet godkände båda.

 

§ 11. Val av ordförande och ledamöter samt suppleanter till styrelsen.

         Tidigare valda ledamöter för år 2017 är: Lars Ström, Magnus Holgersson och Tage Lugn.

         Till ordförande för år 2017 valdes Per-Ove Alnemar.

         Till ledamöter för åren 2017-2018 valdes Hampus Lunqvist, Sara Svensson och Therese Nyman.

         Till suppleanter för år 2017 valdes Håkan Johansson och en vakant.

 

§ 12. Val av två revisorer jämte ersättare för 2017.

         Till ordinarie revisorer valdes Magnus Nyman och Bo Andersson. Till ersättare valdes Eva Albansson och Torbjörn Wikstrand att vid behov träda in i nämnd ordning. Styrelsen deltog ej i valet.

 

 

§ 13. Val av valberedning.

         Till ledamot i valberedningen för år 2017 valdes Jonas Svensson. I nuläget är det två vakanta platser.

 

§ 14. Plan-och anläggningskommittén.

         Till plan- och anläggningskommitté 2017 valdes Mikael Svensson, Lars Ström och Tage Lugn.

 

§ 15. Val av redovisningsansvarig av fritidsgrupper för 2017.

         Valberedningens förslag omval av Ulla-Britt Alnemar godkändes av mötet.

 

§ 16. Val av utbildningsansvarig för 2017.

         Valberedningens förslag omval av Annette Holgersson godkändes av mötet.

 

§ 17. Val av festkommitté 2017.

         Valberedningens förslag omval av Fredrik Alnemar och Hampus Lundqvist godkändes av mötet.

 

§ 18. Information representanter till Kinnekulle Fotbollsallians för 2017.

         Tidigare valda representanter för 2017 är Lisbet Hedberg och Lars Ström.

 

§ 19. Val av representant jämte ersättare till VFF:s representantskap för år 2017.

         Till representanter från K-VIF valdes Fredrik Alnemar som ordinarie och Hampus Adamsson som ersättare.

 

§ 20. Val av två representanter till VFF:s årsmöte 2018.

         Representanter till VFF:s årsmöte valdes Magnus Holgersson och Karl-Erik Holgersson.

 

§ 21. Val av matcharrangörskommitté.

         Till matcharrangörskommitté 2017 valdes Lars Ström, Annette Holgersson, Marianne Arvidsson och Lisbet Hedberg.

 

§ 22. Information.

         Styrelsen har utsett Christina Bertilsson och Elisabeth Assarsson till kioskansvariga under 2017.

        

§ 23. Information

         Styrelsen har utsett Ulla-Britt Alnemar som registreringsansvarig för medlemsavgifter under 2017.

 

§ 25. Övriga frågor.

-        Annette Holgersson informerade om nyheter kring klassfotbollen.

2017 års klassfotboll kommer att genomföras utan slutspel. Under evenemanget kommer organisationen Friends delta. Friends ären icke-vinstinriktad organisation som aktivt arbetar med att förebygga och stoppa mobbing och kränkningar i skolor och idrottsföreningar.

 

 

 

 

§ 26. Utmärkelser.

         Följande personer erhöll en K-VIF handduk för särskilda insatser under 2016:

 

Håkan Johansson PR slamsugning som tack för arbete kring klassfotboll och rensning av dräneringsrör.

Ingemar Holmgren för hjälp med diverse VVS-arbeten.

 

         Inger Andersson avslutade sitt uppdrag som kioskansvarig och Annelie Pettersson avslutade sitt uppdrag i klassfotbollskommittén båda tackades för sitt arbete med en blomma.

 

§ 27. Ordförande Per-Ove Alnemar förklarade mötet för avslutat.

 

 

Kinne-Vedum, 20 februari, 2017.

 

 

 

………………………………………..                         ………………………………………

 Per-Ove Alnemar, ordf.                                                Sara Svensson, sekr.

 

 

 

 

…………………………………………              …………………………………………

Fredrik Alnemar, justerare                                            Hampus Lundqvist, justerare

         

 

 

Deltagarförteckning årsmöte Kinne-Vedums IF 2017-02-20.

 

Lisbet Hedberg

Lars Ström

Hampus Lundqvist

Fredrik Alnemar

Magnus Holgersson

Bo Andersson

Ulla-Britt Alnemar

Therese Nyman

Karl-Erik Holgersson

Annette Holgersson

Annelie Pettersson

Inger Andersson

Tage Lugn

Peo Alnemar

Sara Svensson

 

Totalt 15 personer.

Skribent: Therése Nyman
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Kinne-Vedums IF - Fotboll
Kinnevallen, Kinne-Vedum
53397 Götene

Kontakt:
Tel: 051153225
E-post: This is a mailto link

Se all info